Subhanallah (Ustad Jefri Al Buchori)

Subhanalloh walhamdulillah wa laailaahaillalloh2x
alloh alloh alloh yaa alloh ……..2x
Robby inni yaa dzassifatil – yaa dzassifatil ‘aliyyah
Qoo’imun bil- fina uriidu– finaa uriidu ‘atthiyyah
alloh alloh alloh yaa alloh ………………2x-
Tahta baabirroja waqoftu– rojaa waqoftu bidzurri
fa’aghitsni bil qosdi qobla bilqosdi qoblal maniyyah
alloh alloh alloh yaa alloh ………………2x-
Warrosuulul kariimu babun â?? kariimu babun rojaa’i
fahuwa ghousyi wa ghoutsu kullil – wa ghoutsu kullil barriyyah
alloh alloh alloh yaa alloh ……………….2x
Fa aghisyniy bihi wa ballig – bihi wa ballig fu’aadiy
kulla mma yar- yartajiihi min ‘yartajihi min umniyyah
alloh alloh alloh yaa alloh ……………….2x
Ma’a shidqil iqbaali fii kull- iqbaali fii kulli amri
qod qosodnaa wassodqi fii kull–wassodqi fii kullii niyyah
alloh alloh alloh yaa alloh ………………2x
Robbi fasluk binaa sabiila- binaa sabiila rojaali
salakuu fittuqoo thoriiqo– fittuqoo thoriiqo sawiyyah
alloh alloh alloh yaa alloh ………………2x

Share ke teman kamu: